Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wg koncepcji inwestorów.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie projektu budowlanego – przebudowa części budynków Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie i Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, z przeznaczeniem na cele usług kultury, na dz. nr ew. 2184/1, 2184/2, 2183,2209, oraz ich rozbudowa o część podziemną i taras na dz. nr ew. 2184/3 w Krośnie przy ul. Piłsudskiego 14 i 16, zgodnie z koncepcją architektoniczną, w oparciu o którą może być zrealizowana zaplanowana inwestycja. (Koncepcja dostępna jest w Biurze Cechu i Muzeum.)
2. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający oczekuje, że wykonawca wykona zamówienie w uzgodnieniu z zamawiającym i jego koncepcją i warunkami szczegółowymi uzgadnianymi na bieżąco z zainteresowanymi stronami.
3. Kryteria oceny ofert:
– zamawiający dokona oceny otrzymanychofert w oparciu o cenę ofertową.
4. Opis sposobu rozpatrywania ofert:
a. Zamawiający rozpatrzy oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej do dnia 19.05.2017 r. w siedzibie Cechu Rzemiosł różnych w Krośnie, ul. Piłsudskiego 14.
b. Zamawiający oczekuje w ofercie deklaracji złożenia dokumentacji Projektu Budowlanego w Urzędzie Miasta Krosna w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa do dnia 31.12.2017 r. w celu uzyskania pozwolenia budowlanego.
5. Zamawiający zastrzega:
Brak możliwości dokonywania zmian w umowie polegających na zmniejszaniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.
6. Rozstrzygnięcie:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe.