Projekt: „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”

Tytuł projektu: „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: VI. Spójność przestrzenna

Działanie: 6.3. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej

Partnerzy Projektu: Gmina Miasto Krosno, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie

Umowa o dofinansowanie podpisana w dniu 28.03.2019 r.

Wartość projektu ogółem zgodnie z umową: 13 058 765,13 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 10 378 995,31 zł

Wartość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 7 784 246,42 zł 

Wartość dofinansowania dla Gminy Miasto Krosno: 1 489 784,14 zł

Wartość dofinansowania dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie: 4 822 466,51 zł

Wartość dofinansowania dla Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie: 1 471 995,77 zł

Cel projektu: Głównym celem prezentowanego projektu jest ograniczenie problemów społecznych na terenie rewitalizacji poprzez wzrost aktywności oraz zwiększenie integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Inwestycyjny zakres projektu:

1) Gmina Miasto Krosno  – przebudowa klatek schodowych oraz remont części pomieszczeń na I piętrze Dzielnicowego Domu Ludowego w Polance przy ul. Decowskiego 46, termomodernizacja budynku, zagospodarowanie terenu wokół budynku obejmujące modernizację parkingu i uporządkowanie parku przy budynku (w tym m.in. budowa wiaty rekreacyjnej, oświetlenie parku, ogrodzenie, montaż elementów małej architektury).

Pomieszczenia Domu zostaną przeznaczone głównie na sale do prowadzenia zajęć szkoleniowo-edukacyjno-kulturalnych. Zostaną im nadane nowe funkcje, tj.: społeczna, edukacyjna i kulturalna funkcja dodatkowa i pomocniczo: gospodarcza.

2) Muzeum Podkarpackie w Krośnie oraz Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie – remont i modernizacja budynku „Zgoda” przy ulicy Piłsudskiego 14.

Część pomieszczeń przeznaczona będzie na potrzeby działalności Muzeum Podkarpackiego:

– Pomieszczenia piwniczne – wystawa stała; zwiedzanie kuratorskie; lekcje muzealne dla młodzieży szkolnej i seniorów/ interaktywne z wykorzystaniem kopii zabytków i prezentacji multimedialnych; warsztaty archeologiczne/ zajęcia połączone z warsztatami na placu archeologicznym; piknik archeologiczny dla rodzin.

– Pomieszczenia na parterze – wystawy malarskich, wystawy współczesnych artystów krośnieńskich- malarzy, rzeźbiarzy, rękodzielników; hapenningi artystyczne/ zajęcia dla seniorów i dzieci; nauka malowania, zajęcia o sztuce prowadzone przez lokalnych artystów; w magazynie realizowane będą warsztaty artystyczne, z dostępem do zabytków, o charakterze multimedialnym i interaktywnym.

– Pomieszczenia na I piętrze – konferencje naukowe /cykliczne konferencje historyczne, archeologiczne, dot. historii sztuki; sesje popularno-naukowe /dot. merytorycznych zainteresowań Muzeum, np. historii oświetlenia czy postaci związanych z regionem; koncerty muzyki dawnej; koncerty muzyki współczesnej; spotkania muzealne i autorskie /z ciekawymi osobistościami Podkarpacia, podróżnikami, pisarzami, regionalistami, osobowościami znanymi z przekazów medialnych; pokazy filmowe /filmy dokumentalne, historyczne, artystyczne; lekcje muzealne /archeologiczne, historyczne, artystyczne, dot. konserwacji i historii przemysłu szklarskiego oraz historii oświetlenia; lekcja muzealna: Żydzi krośnieńscy (z projekcją filmu Szymona Mahlera – najstarszego filmu o Krośnie z 1932 r.); lekcja muzealna: Nie takie Muzeum straszne, jak je malują… /wizyta w Muzeum dla najmłodszych, dla rodzin z dziećmi, dla seniorów – lekcja interaktywna, nauka przez zabawę – gry planszowe; lekcja muzealna: Muzeum od kuchni – poznaj pracę muzealnika /dla osób trwale bezrobotnych, młodzieży; konkurs historyczny „Krosno i powiat krośnieński” dla szkół podstawowych; konkurs Prima Aprilisowy (realizowany z Muzeum Rzemiosła); konkurs „Dawno, dawno, temu” – na najpiękniejszą krośnieńską legendę, konkurs dla szkół podstawowych i średnich.

– Pomieszczenia na III piętrze – warsztaty konserwatorskie /warsztat pracy konserwatora, dla młodzieży, dla seniorów, dla profesjonalistów; lekcje muzealne /z zakresu konserwacji obrazów, konserwacji rzeźby.

Część pomieszczeń przeznaczona będzie na potrzeby działalności Cech Rzemiosł Różnych:

– Pomieszczenia na I piętrze – W pomieszczeniach prowadzone będą kursy kwalifikacyjne i hobbystyczne oraz różnego rodzaju szkolenia m. in. z zakresu Prawa Pracy, BHP, Pierwszej Pomocy, czy kursy komputerowe. Działania te skierowane są do osób z obszaru rewitalizacji i mają służyć zdobywaniu nowych kwalifikacji i zwiększaniu konkurencyjności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

– Pomieszczenia na II piętrze – Sala szkoleń umożliwi prowadzenie dla większej liczby osób kursów kwalifikacyjnych i hobbystycznych, egzaminów rzemieślniczych oraz różnego rodzaju szkoleń m. in. z zakresu Prawa Pracy, BHP, Pierwszej Pomocy. Działania te skierowane są do osób z obszaru rewitalizacji i mają służyć zdobywaniu nowych kwalifikacji i zwiększaniu konkurencyjności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.