Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna

O projekcie

„Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna”

Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie w partnerstwie z Gminą Miasto Krosno –  Centrum Integracji Społecznej w Krośnie, realizuje projekt pod tytułem „Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach rewitalizacji miasta Krosna” nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-0007/19, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Wartość projektu: 1 076 196,00 zł, w tym wartość dofinansowania wynosi 1 022 386,20 zł
Beneficjent – LiderCech Rzemiosł Różnych w Krośnie z siedzibą przy ul. J. Piłsudskiego 14, 38-400 Krosno 
Partner ProjektuGmina Miasto Krosno – Centrum Integracji Społecznej w Krośnie z siedzibą
przy ul. A. Mickiewicza 31, 38-400 Krosno
Czas trwania projektu:     od 01.06.2020 r. do 31.03.2023 r.
Adres Biura Projektu:   Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie, ul. J. Piłsudskiego 14, 38-400 Krosno
Adresy Miejsc Realizacji Projektu1) Lokalne Centrum Aktywności w Krośnie, I piętro Dzielnicowego Domu Ludowego w
    Polance, ul. Ks. S. Decowskiego 46, 38-400 Krosno
2) Centrum Integracji Społecznej w Krośnie, ul. A. Mickiewicza 31, 38-400 Krosno

Grupa docelowa projektu

Grupa docelowa to 56 osób, w tym 32 kobiety, zamieszkujące zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego miasto Krosno, w szczególności obszar rewitalizacji miasta Krosna, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z ust. o zatrudnieniu socjalnym, bezrobotne lub bierne zawodowo, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej oraz Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, doświadczające wielokrotnego wykluczenia, i/lub niepełnosprawności. Osoby te spełniać muszą określone warunki.

Uczestnikiem projektu może zostać osoba w wieku 18-64 lat, niepracująca – bierna zawodowo lub bezrobotna, w tym długotrwale, spełniająca jedno z kryteriów dostępu:

 • spełniająca co najmniej jedną z przesłanek otrzymania pomocy określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej albo korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej,
 • zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, w tym doświadczająca wielokrotnego wykluczenia,
 • posiadająca orzeczony znaczny, umiarkowany bądź lekki stopień niepełnosprawności,
 • korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

W dostępie do działań projektowych premiowane będą osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy:

 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • o niskich kwalifikacjach,
 • pozostające bez zatrudnienia ponad 12 miesięcy,
 • kobiety.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zaktywizowanie społeczno – zawodowe w okresie od czerwca 2020 r. do marca 2023 r. osób z w/w grupy docelowej poprzez realizację  indywidualnej ścieżki reintegracji obejmującej instrumenty kompleksowej aktywizacji społeczno- zawodowej. Cel osiągnięty zostanie do 31.03.2023 r.

Działania przewidziane w projekcie w partnerstwie z  Centrum Integracji Społecznej w Krośnie to:

 • indywidualne spotkania z psychologiem, pracownikiem socjalnym i doradcą zawodowym CIS w celu utworzenia ścieżki reintegracji i IPD,
 • poradnictwo psychologiczne/psychospołeczne, rodzinne i prawne
 • warsztaty umiejętności społeczno-zawodowych
 • szkolenia zawodowe dostosowane do zdiagnozowanych predyspozycji uczestnika i potrzeb lokalnego rynku pracy (wraz ze stypendium szkoleniowym)
 • staże zawodowe trwające 6 miesięcy (wraz ze stypendium stażowym)
 • pośrednictwo pracy przed zakończeniem stażu.

Główne zakładane rezultaty:

 • min. 25% niepełnosprawnych uczestników projektu i min. 20% pozostałych
  uczestników projektu zagrożonych wykluczeniem społecznym zdobędzie zatrudnienie na min. 3 miesiące,
 • min. 64% uczestników będzie poszukiwało pracy po opuszczeniu programu,
 • min. 82% uczestników nabędzie kwalifikacje lub kompetencje zawodowe zgodne z predyspozycjami i potrzebami lokalnego rynku pracy,
 • min. 87% osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, skorzysta z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.

Gdzie i do kogo się zgłaszać?

Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą w:

 1. Lokalnym Centrum Aktywności w Krośnie, z siedzibą w Dzielnicowym Domu Ludowym (I piętro), ul. Ks. S. Decowskiego 46, 38-400 Krosno, w dni robocze (czwartek, piątek) w godzinach 12:00 – 15:00,
 2. budynek „ZGODA” – siedziba Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie, ul. J. Piłsudskiego 14,  obecnie przeniesiona czasowo do budynku GS SCh przy ul. J. Piłsudskiego 11, 38-400 Krosno, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 13:00,
 3. Centrum Integracji Społecznej w Krośnie, ul. A.Mickiewicza 31, 38-400 Krosno, w dni robocze (wtorek, czwartek, piątek) w godzinach 8:00 – 14:00.