Ośrodek Szkoleniowy

[box_header title=”Ośrodek Szkoleniowy Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie” type=”h2″ bottom_border=”1″ top_margin=”none” class=”align-left”]

Ośrodek Szkoleniowy Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie z dniem 27.04.2007 r. został wpisany do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych w Urzędzie Miasta Krosna. Po krótkim okresie organizacyjnym Ośrodek rozpoczął działalność szkoleniową w dniu 1 czerwca 2007r. Wkrótce też Ośrodek uzyskał wpis do Rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie i wpisy te nadal są aktualne.

Zgodnie z założeniami głównym zadaniem Ośrodka jest wychodzenie naprzeciw potrzebom rzemieślników w zakresie poszerzania ich wiedzy i uzupełniania o nowości, a także dotyczących szkolenia młodocianych w formach szkolnych i pozaszkolnych. Ponadto Ośrodek prowadzi kursy i szkolenia w różnych dziedzinach wychodząc z własną ofertą lub dostosowując się do potrzeb osób fizycznych i prawnych spoza środowiska rzemieślniczego.

W zależności od potrzeb Ośrodek Cechu realizuje różne formy szkoleniowe, np.:

– krótkie instruktarze podczas zebrań członków Cechu,

– kilkugodzinne szkolenia z wybranych zagadnień (nowości w prawie pracy, organizacji nauki zawodu pracowników młodocianych oraz refundacji kosztów itp.),

– szkolenia i kusy prawa pracy, bhp, ochrony przeciw pożarowej i pierwszej pomocy przedmedycznej,

– warsztaty metodyczne,

– kursy pedagogiczne (80 godzinne) dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy,

– kursy zawodowe ( 300 i więcej godzin) uprawniające do składania egzaminu czeladniczego,

– kursy dla pracowników młodocianych realizujących naukę zawodu w formach pozaszkolnych,

– kursy indywidualne przygotowujące osoby dorosłe do zawodu wg ich potrzeb,

– praktyki zawodowe dla uczniów i studentów z zagranicy w ramach unijnych programów Leonardo da Vinci.

Bazę materialną Ośrodka stanowią pomieszczenia krośnieńskiego Cechu zlokalizowanego w obrębie Krośnieńskiej Starówki. Zajęcia kursowe dla grupy do 12 osób mogą odbywać się w trzech różnych gabinetach przystosowywanych do potrzeb konkretnych kursów. Zajęcia dla większych grup szkoleniowych odbywają się na Sali mogącej pomieścić 100 osób.

Podczas realizacji programu niektórych kursów zajęcia (głównie praktyczne) odbywają się poza siedzibą Ośrodka, np. w zakładzie gastronomicznym, w zakładzie przetwórstwa mięsnego, na budowie, w domach opieki społecznej itp.

Uczestnicy wszystkich kursów otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Wszyscy kursanci na okres trwania zajęć ubezpieczani są w zakresie NW, a przy niektórych kursach również w zakresie OC.

Ośrodek Szkoleniowy krośnieńskiego Cechu nie zatrudnia etatowych pracowników. Zajęcia na kursach, na podstawie umów o dzieło lub umów – zleceń, prowadzą pedagodzy doskonale przygotowani zawodowo oraz posiadający duże doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i mogący udokumentować wiele sukcesów zawodowych. Kadra dydaktyczna, która zatrudniana jest przez Ośrodek celem przeprowadzenia zajęć kursowych, to głównie nauczyciele dyplomowani z krośnieńskich szkół, natomiast program zajęć praktycznych – specjalistycznych realizują kompetentni „branżowcy” z dużym doświadczeniem zawodowym i posiadający wymagane kwalifikacje pedagogiczne do nauczania zawodu. Prowadzone na kursach badania ewaluacyjne potwierdzają bardzo dobrą pracę kadry dydaktycznej Ośrodka.

Od początku działalności Ośrodek zrealizował ponad 50 kursów oraz kilkanaście mniejszych form szkoleniowych. Każdego roku prowadzone są kursy pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy oraz kursy dokształcające dla formy pozaszkolnej. Duże „wzięcie” mają kursy kelnera i barmana oraz z branży gastronomicznej. Wiele osób pozyskało umiejętności np.: posadzkarza-glazurnika, robotnika robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjerskie i usług w zakresie kosmetyki, opiekuna osób starszych i chorych, organizatora przyjęć i innych.