Blog

Elementor #1768

Rozwój dla Krosna ? Jesteśmy na tak !

W 25-osobowym zespole doradczym dla Prezydenta Krosna, zasiadły aż dwie osoby z naszej organizacji. To starszy Cechu – Marek Kiełtyka oraz kierownik biura Cechu – Marta Urbanowicz – Matelowska. 

Rada Rozwoju Krosna została powołana w maju 2020 r. Zgłoszono do niej osoby z różnych środowisk: społecznych, gospodarczych czy naukowych. Wybrani kandydaci to osoby posiadające autorytet społeczny, wykazujący wiedzę, doświadczenie i osiągnięcia w swoich dziedzinach. 

Rada Rozwoju powstała, aby zwiększyć partycypację społeczną w ważnych dla Krosna sprawach rozwojowych. Pierwszym działaniem rady  była praca przy tworzeniu Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planu Rozwoju Instytucjonalnego. Efektem tych konsultacji jest projekt, który został złożony i pozytywnie oceniony w naborze o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 w ramach Programu „Rozwój Lokalny”.

Read more...

Rejestracja w BDO tylko do 31.12! Sprawdź czy podlegasz obowiązkowi!

Wobec pojawiających się pytań i wątpliwości przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. wytwórcy odpadów innych niż komunalne będą mieli obowiązek zarejestrowania się w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów. Przedsiębiorcy podlegający temu obowiązkowi  powinni zarejestrować się do 31.12.2019 r. we właściwym miejscowo urzędzie marszałkowskim.

 

W załączniku przedstawiamy do ew. wykorzystania formularz rejestracyjny oraz stosowne objaśnienie prawne Ministerstwa Klimatu wydane na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw zawierające odpowiedzi  na niektóre wątpliwości związane ze stosowaniem  przepisów o odpadach i obowiązku rejestracji w Rejestrze –BDO.

 

Formularz rejestracyjny można wypełnić online lub w postaci papierowej (w formie papierowej tylko do 31 grudnia 2019)  i przesłać do właściwego miejscowo z uwagi na siedzibę przedsiębiorstwa urzędu marszałkowskiego.

 

Tylko  niektóre rodzaje odpadów w określonych ilościach  zostały zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, a zatem i nie podlegają rejestracji w BDO (wymienione zostały w zał. rozporządzeniu  Ministra Środowiska z 12.12.2014r., Dz.U. z 2014r. poz.1974). Zwracamy jednak uwagę, że konkretny przedsiębiorca może być wytwórcą kilku rodzajów odpadów, w tym takich które nie podlegają zwolnieniu z obowiązku ewidencji i wówczas musi się zarejestrować  w ww. rejestrze i prowadzić ewidencję odpadów oraz składać sprawozdania o wytwarzanych odpadach.  Ustalenie tego obowiązku dla poszczególnego rodzaju działalności nie jest proste, w przypadku wątpliwości sugerujemy kontakt z urzędem wojewódzkim lub z ekspertem z zakresu gospodarki odpadami.

 

Z dodatkowymi informacjami można zapoznać się na stronie internetowej Biznes.gov.pl pod linkiem :

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/proc_170-wpis-do-rejestru-bdo-podmioty-wprowadzajace-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujace-odpadami

 

Także pod linkiem https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/  dostępny jest odnośny przewodnik.

Read more...

Zmiana w sposobie opłacania składek ZUS

1.01.2018 roku zmianie ulegnie sposób przekazywania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Cech Rzemiosł Różnych zaprasza na spotkanie informacyjne, prowadzone przez przedstawicieli ZUS o/ Jasło w dniu 28.11.2017 o godzinie 10 w Sali Rzemiosła ul. Piłsudskiego 14.

Tematyka spotkania będzie obejmować następujące zagadnienia:

– zmiana w zasadach opłacania i rozliczania składek na ubezpieczenia w ramach projektu e-Składka,

– wydawanie i obsługa elektronicznych zwolnień lekarskich od 1 lipca 2018 r. (e-ZLA),

– przyznawanie świadczeń emerytalnych z uwzględnieniem zmian w przepisach dotyczących obniżenia wieku emerytalnego.

 

Rejestracja uczestników pod numerem telefonu 504 118 448 lub via e-mail rzemioslo@cechkrosno.pl

Zmiany dotyczą wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą lub opłacających składki we własnym imieniu. Serdecznie zachęcamy i zapraszamy to wzięcia udziału w nieodpłatnym szkoleniu.

Read more...

Zapytanie ofertowe

Cech Rzemiosł Różnych w Krośnie zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego wg koncepcji inwestorów.

1. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie projektu budowlanego – przebudowa części budynków Cechu Rzemiosł Różnych w Krośnie i Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, z przeznaczeniem na cele usług kultury, na dz. nr ew. 2184/1, 2184/2, 2183,2209, oraz ich rozbudowa o część podziemną i taras na dz. nr ew. 2184/3 w Krośnie przy ul. Piłsudskiego 14 i 16, zgodnie z koncepcją architektoniczną, w oparciu o którą może być zrealizowana zaplanowana inwestycja. (Koncepcja dostępna jest w Biurze Cechu i Muzeum.)
2. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający oczekuje, że wykonawca wykona zamówienie w uzgodnieniu z zamawiającym i jego koncepcją i warunkami szczegółowymi uzgadnianymi na bieżąco z zainteresowanymi stronami.
3. Kryteria oceny ofert:
– zamawiający dokona oceny otrzymanychofert w oparciu o cenę ofertową.
4. Opis sposobu rozpatrywania ofert:
a. Zamawiający rozpatrzy oferty, które zostaną złożone w formie pisemnej do dnia 19.05.2017 r. w siedzibie Cechu Rzemiosł różnych w Krośnie, ul. Piłsudskiego 14.
b. Zamawiający oczekuje w ofercie deklaracji złożenia dokumentacji Projektu Budowlanego w Urzędzie Miasta Krosna w Wydziale Planowania Przestrzennego i Budownictwa do dnia 31.12.2017 r. w celu uzyskania pozwolenia budowlanego.
5. Zamawiający zastrzega:
Brak możliwości dokonywania zmian w umowie polegających na zmniejszaniu zakresu świadczenia wykonawcy w stosunku do zobowiązania zawartego w ofercie.
6. Rozstrzygnięcie:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe.
Read more...